Geen producten gevonden...

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor levering aan de klant via bestellingen via www.dekralendoos.nl

Artikel 1 Algemeen

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Kralendoos en op alle met De Kralendoos aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2

Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door De kralendoos is ingestemd.

1.3

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5

Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met  De Kralendoos in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6

De Kralendoos behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

1.7  

Door het gebruik van de internetsite van  De Kralendoos en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8

De Kralendoos  is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1

Alle aanbiedingen van  De Kralendoos  zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2

De Kralendoos  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mail adres. De Klant en  De Kralendoos komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van  De Kralendoos gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4

Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.  De Kralendoos garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Levering en transport

3.1

De Kralendoos heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling. Bij betaling onder rembours versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van uw bestelling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

3.2

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

3.3

Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

3.4

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

3.5

De Kralendoos  is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door PostNL.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

4.1

De Kralendoos blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan  De Kralendoos zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 5 Prijzen en betalingen

5.1

Alle door De Kralendoos vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2

De hoogte van de verzend- en administratiekosten staan op de internetsite vermeld.

Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

Wij rekenen geen extra kosten voor betaling via afterpay. Echter bij het retour sturen van een deel of de gehele bestelling betaald d.m.v. Afterpay berekenen we hiervoor 5 euro administratiekosten

 

5.3

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

5.4

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

5.5

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5.6

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

·        betaling vooraf: de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend/ administratiekosten en eventuele kosten voor extra services over op bankrekening NL33 RABO 0105 0904 25 Rabobank Nunspeet. Ten name van De kralendoos te Nunspeet, onder vermelding van besteldatum en bestelnummer.

·        onder rembours: de Klant betaalt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en rembourskosten contant of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen.

Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht

6.1

De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u De Kralendoos daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven  werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of via e-mail gemotiveerd kennis te geven.

6.2

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden,

heeft  De Kralendoos de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan De Kralendoos te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.4

Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt  De Kralendoos  zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan De Kralendoos  betaalde bedrag.

6.5

De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.
Ruilen van bestelde producten doen we niet. Men dient een nieuw product te bestellen via de website. 

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1

De Kralendoos  geeft fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

7.2

De Kralendoos is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van De Kralendoos.  

De Kralendoos is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3

Indien  De Kralendoos, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

 

Artikel 8 Overmacht

8.1

In geval van overmacht is De Kralendoos niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij  De Kralendoos, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2
Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of dergelijke rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële, methoden en concepten

 
     

9.3

Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van  De Kralendoos, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Privacy cliënt

10.1

De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door De Kralendoos vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

·        het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

·        het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.

·        het kunnen doen van  aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

10.2

De Kralendoos neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3

De Kralendoos  verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11 Rechtskeuze en bevoegde rechter

11.1       

Op elke overeenkomst tussen De Kralendoos en de Klant is het Nederlands Recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen

12.1

De Kralendoos  is gevestigd te Nunspeet, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr:08127171. Het BTW-identificatienummer vermelden wij vanwege de toegenomen fraude alleen op de factuur

12.2

Gelieve alle correspondentie te zenden aan  De Kralendoos, Vischpoortstraat 17, 8081EP te ELBURG, of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

12.3

           Wanneer door De Kralendoos gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen              

           van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en

           strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen.

           De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De kralendoos deze

           Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Powered by Lightspeed
- Theme by InStijl Media